Regeldruk

Met de welkomstbrief ook een in te vullen Overeenkomst. Ik neig standaard naar niet tekenen voor waar ik niet om gevraagd heb, maar bijlage -de school legt druk om deze overeenkomst in te leveren- vermeldt dat artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag verplicht een dergelijke overeenkomst te sluiten. Even nalezen dan maar.

Overeenkomsten waarbij ouders worden verplicht tot het betalen van een geldelijke bijdrage zijn nietig, behoudens voorzover zij na de toelating van de leerling tot de school schriftelijk zijn aangegaan en in het desbetreffende schriftelijke stuk aan de ouders kenbaar is gemaakt dat het een vrijwillige bijdrage betreft waarvoor de overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na de ondertekening wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. Zodanige overeenkomsten zijn evenzeer nietig, indien deze niet hebben voorzien in de vermelding dat de ouders de mogelijkheid hebben er voor te kiezen om de overeenkomst slechts voor bepaalde voorzieningen aan te gaan en ten behoeve daarvan niet een specificatie voor de te onderscheiden voorzieningen in de overeenkomst is opgenomen. Zodanige overeenkomsten zijn voorts nietig indien ten aanzien daarvan geen reductie- en kwijtscheldingsregeling geldt en de inhoud van die regeling niet in de overeenkomst is opgenomen. Een overeenkomst wordt telkens voor de periode van een schooljaar aangegaan.

Voor de duidelijkheid: de genoemde bijdragen zijn al enige tijd geleden gewoon voldaan, dat is het punt niet, het ondertekenen van de overeenkomst wel. Dat is dus niet verplicht, dus dat gaan we niet doen. Voor de rest lijkt het wel aardig te kloppen, met uitzondering van de looptijd: waar de wet duidelijk spreekt over een periode van een schooljaar rept de Overeenkomst gemakshalve over voor de gehele schoolloopbaan. Dat lijkt me nietig.
Opmerkelijk is ook dat in de zelfde Overeenkomst een niet-gerelateerd hoofdstuk Bruikleenovereenkomst schoolboeken is opgenomen. Wat mij betreft ware dat al geregeld met “Met het accepteren van de boeken stemt men in met het reglement Bruikleen schoolboeken” op het ontvangsformuliertje.

Eens kijken hoe lang we de druk kunnen weerstaan. Maria (Montessori -red.) kan trots op me zijn.

1 gedachte over “Regeldruk

Reacties zijn gesloten.