Zelfperspectie

Ik lees te weinig, dus ben ik blij met mensen die verstandig praten of citeren. Burgemeester Cohen meldde in zijn behoorlijke nieuwjaarstoespraak dat

“De keuzes waar we voor staan vragen om grondige reflectie: wat doet de gemeente wel en wat doet de gemeente niet, of niet meer? Wie daarover nadenkt, stuit op de vraag over de verdeling tussen publiek en privaat. Die vraag is even terecht als oud en dus voorwerp van debat. Ik wijs op het boek van Marc Chavannes “Niemand regeert”. Met tal van voorbeelden illustreert hij hoe rommelig wij in Nederland met die vraag zijn omgegaan en hoe nodig het is om die verdeling te herijken. Bij de uitdaging van de grote ombuigingen bij rijk en gemeenten zou aan die vraag nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed. Overigens gaat het niet alleen om het onderscheid privaat en publiek. In Angelsaksische landen wordt een driedeling gehanteerd: ‘public’, ‘private’ en ‘personal’ – het publieke, het  private en het persoonlijke domein.”

Amsterdam als pars pro toto

Ik ben er -ook- van overtuigd dat deze reflectie in de middelmaat en het doorgeschoten HRM-denken van de overheden op elk niveau verloren is gegaan, en zou iedere beleidsmaker en -uitvoerder op willen roepen deze bij elke afweging als allereerste te beschouwen, daar naar te handelen en te doen wat er maar voor nodig is om het in het juiste domein tot een goed eind te brengen, ook als dat niet het eigen domein is.

Ik word ook warm van wat ik me voor kan stellen bij “het coachproject Goal!” dat Job vermeldt. Als iemand dat hier serieus organiseert, doe ik mee.